+ نوشته شده در  سه شنبه هفتم بهمن 1393ساعت 10:56  توسط فرخنده پارسا  | 

spherical convex-mirror-1" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" clearmarkercomment="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }">" allowfullscreen="true" bgcolor="#ffffff" quality="high" allowscriptaccess="always" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" player.swf?id_resource="1148476"" althtml="" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }" clearmarkercomment="function () { return eval(instance.CallFunction("" + __flash__argumentsToXML(arguments,0) + "")); }">
View more presentations or Upload your own.
+ نوشته شده در  دوشنبه ششم بهمن 1393ساعت 8:0  توسط فرخنده پارسا  | 

اهرم نوع سوم :

دراهرم نوع سوم نیروی محرک بین تکیه گاه وجسم است  

یعنی نیروی محرک  بین نیروی مقاوم و تکیه گاه قرار می گیرد.

وبرای افزایش مسافت اثر نیروبه کار می رود .  

اهرم نوع سوم جهت نیرو را تغییر نمی دهد. 

دراین نوع اهرم ها ،درسرعت و جابجایی نقطه اثر نیرو صرفه جویی می شود و نیروی محرک کمتر می شود.مزیت مکانیکی کمتر از یک است.

جاروی فراشی رادرنظربگیرید که دسته بلند آن باجابه جا شدن حدود ۲۵ سانتی متردر

دستمان ِ سرجارو مسافتی بیش ازیک متر رامی پیمایدوتمیزمی کند.با به کاربردن این وسیله کاردراندک زمانی به پایان می رسد.

وسایلی که اهرم نوع سوم هستند:

جاروی فراشی - یخ گیر - انبر زغال - موچین - قاشق - چنگال - بیل -چکش - راکت تنیس - ساعد دست وپا درهنگام شوت کردن توپ 

 

Sweeping Broom from AnimateIt.net  

 

 

 

 

 

Man Playing Badminton from AnimateIt.net 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه پنجم بهمن 1393ساعت 7:7  توسط فرخنده پارسا  |